----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

 

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY

Poniedziałek 22.07.2024r.

17.15 nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań- KORONKA

18:00 msza św. w intencji czcicieli z poświęceniem róż

Prośby i podziękowania składamy do skrzynki obok relikwii

 

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia Komorniki

Myśli na niedzielę i najbliższy czas...

 

Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu (św. Bazyli).

Duch Święty (…) jest przede wszystkim przewodnikiem człowieka po drogach świętości.

      Grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Tradycyjnie Kościół wymienia sześć sytuacji grzechu przeciw Duchowi Świętemu:

  • o łasce Bożej rozpaczać – czyli odrzucić wiarę, że Bóg udziela człowiekowi łaski potrzebnej do zbawienia;
  • przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć – czyli popełniać grzech z przekonaniem, że Bóg będzie musiał go przebaczyć;
  • uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać – czyli odrzucić którąś z prawd wiary, aby móc swobodniej grzeszyć;
  • bliźniemu łaski Bożej zazdrościć;
  • na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce – czyli postanowić sobie trwanie w stanie grzechu i lekceważyć wezwanie do nawrócenia;
  •  – rozmyślnie trwać w niepokucie – czyli postanowić sobie nie podejmować pokuty.

Każda z powyższych sytuacji odsłania niegodziwość ludzkiego serca, wprost sprzeciwiającego się Duchowi Świętemu, który chce prowadzić chrześcijanina drogą uświęcenia. (…) Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i pragnie przebaczyć każdemu. Jednak, aby przebaczenie mogło spocząć na człowieku, człowiek musi o nie poprosić, a więc musi odwrócić się od swojego grzechu i zwrócić się do Boga. Oczernianie innych i grzechy przeciw Duchowi Świętemu mają wspólne źródło. Wypływają z serca człowieka zdeprawowanego, który świadomie działa, myśli i mówi złośliwie, przewrotnie i destrukcyjnie. Co człowiek ma w sercu, to i na ustach, bo „[…] z obfitości serca usta mówią” (Mt 12,34). Pan Jezus wzywa nas do samokontroli, do roztropności w ocenie zdarzeń i do życia w prawdzie. Kto ulega zwodniczym szeptom szatana, sam staje się ich ofiarą. Chrześcijanin ma przeciwstawiać się złu i pokonywać w sobie wszelką złośliwość.

 


 

Nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach:

I. Prostota i otwartość (kwiecień)
II. Dobry przykład (maj)
III. Troska o ubogich (czerwiec)
IV. Braterskie upomnienie (wrzesień)
V. Wspólna modlitwa (październik)
VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad). Krok I: prostota i otwartość.  W realizacji „kroku I” – dominuje postulat praktykowania prostoty życia i otwartości na Boga i drugiego człowieka (zob. Mt, 18, 1-5). Propozycja inicjatyw na najbliższy czas, to zadania, jakie stają przed nami w najbliższym czasie, m.in.: (1) coraz pełniejsze otwieranie się na Boga i drugiego człowieka; (2) żarliwsza codzienna modlitwa; (3) życie Słowem Bożym; (4) empatyczne podejście do drugiego człowieka i otwarcie się na niego; (5) praktykowanie cnoty gościnności.    
                                                    


Drodzy Parafianie, prace przy bocznych ścianach kościoła zostały rozpoczęte.  Koszt całej inwestycji to 301 422, 24 PLN, (dofinansowanie: 167 831,90 PLN.) Jako Parafia musimy pokryć brakującą resztę czyli kwotę: 133 590,34 PLN. Rada Ekonomiczna i Duszpasterska prosi o wsparcie i zaangażowanie WSZYSTKICH Parafian. Mile widziane będzie wsparcie od parafian, którzy wyjechali za granicę. Dziękujemy tym rodzinom i osobom, które już złożyły ofiary. Ofiary na renowację KOŚCIOŁA można wpłacać bezpośrednio na konto:                                                                                                                                   

Bank  Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki  83  8883  1028  2004  4000  0387  0002.                                     Tytuł: ofiara na cele kultu religijnego


Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka. Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą ślubu.